ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အၾကားအာရံုစမ္းသပ္ျခင္း

အၾကားအာရံု ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စမ္းသပ္ႏုိင္တဲ့အျပင္ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္းမ်ား ကုသနည္းနဲ႕ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး အတြက္ ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။

ကေလးမ်ားအတြက္ နားစမ္းသပ္ျခင္း

ေမြးကင္းစမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထိလုိအပ္ေသာ အၾကားအာရံု စမ္းသပ္ျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးအတြက္ အကူအညီ ေပးႏုိင္ပါတယ္။

နားၾကားကိရိယာ ၀န္ေဆာင္မႈ႔

ေနာက္ဆံုးေပၚ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နားၾကားကိရိယာႏွင့္ အပို ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ေပးၿပီး လုိအပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ အျခားေသာ နားၾကား ကိရိယာမ်ိဳးစံုကိုလည္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္ပါတယ္။