စစ္မွန္ေသာအရည္အေသြး

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအမ်ားစု စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိပါတယ္။အရည္အေသြး စစ္မွန္ျပည့္၀ေၾကာင္း ရာႏႈန္းျပည့္အာမခံပါသည္။အကယ္၍ အဆင္မေျပမႈ႔မ်ားရွိပါက ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးရန္ အဆင္သင့္ရွိပါတယ္။