အၾကားအာရံုေလ်ာ့နည္းျခင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို စနစ္တက်

စမ္းသပ္စစ္ေဆး တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။

hearLIFE Myanmar ကို 2014 ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လမ္း (၃၀) မဟာေဆးခန္း၌ မၾကာေသးမွီက ထပ္မံဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။