အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ႏုိင္ငံ 8 ႏိုင္ငံအတြင္း ဆုိင္ခြဲေပါင္းမ်ားစြာ

ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အႀကီးမားဆံုး အၾကားအာရံုဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္

ရပ္တည္ေနပါသည္။

hearLIFE အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း အႀကီးမားဆံုး အၾကားအာရံုဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းကုမၼဏီ ျဖစ္လာဖုိ့အတြက္ ေဆးသိပၸံပညာတြင္ တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္သူ ရူပေဗဒပညာရွင္ ႏွင့္ စက္မႈ႕အင္ဂ်င္နီယာ ႏွစ္ဦးတုိ့မွ စတင္တီေထာင္ခဲ့ပါတယ္။.စင္ကာပူႏုိင္ငံ ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ ၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ၊ မြန္ဂိုလီးယားႏုိင္ငံ ႏွင့္ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း 220 ေက်ာ္ ႏွင့္ လည္ပတ္လွ်က္ရွိပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေပၚ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား တီထြင္ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိေသာ ကုမၼဏီျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား (ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ စည္းစနစ္ႀကီးသာ ) ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိပါသည္။hearLIFE အဖြဲ႕တြင္ နားၾကားကိရိယာမ်ား ၊ အစားထုိးခြဲစိတ္နားၾကား အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ၀ါရင့္ ကြ်မ္းက်င္ နား ႏွာေခါင္း လည္ေခ်ာင္း ဆရာ၀န္မ်ား အသံပုိင္းဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ စက္မႈ႕အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ႏွင့္ စကားေျပာကုထံုးပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ ဆုိင္ခြဲမ်ားေၾကာင္း သိရွိရန္ ေအာက္ပါအလံမ်ားကိုႏွိပ္၍ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။