အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ ကေလးမ်ားအတြက္

ကြ်န္ေတာ္/ ကြ်န္မ ရဲ႕ ကေလးက နားမၾကား/စကားမေျပာ ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးရံုေတြမွာ ကေလးေမြးၿပီး (၄၈) နာရီ အတြင္း အၾကားအာရံု စစ္ေဆးေလ့ရွိပါတယ္။အကယ္၍ ကေလးက နားမၾကားဘူး ၊ နား ၾကား မၾကား မေသခ်ာဘူး ဆုိရင္ ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္စမ္းဖုိ့စီစဥ္ပါလိမ့္မယ္။တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ ကေလးေတြက အခ်ိန္လြန္မွ/ ေတာ္ေတာ္ၾကာမွ နားမၾကားေၾကာင္း သိတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကေလးနားမၾကားတာက ေအာက္ပါအေျခအေနေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ခဏတာနားမၾကားျခင္း နဲ႕ အၿမဲတမ္းနားမၾကားျခင္းဆုိၿပီး ကြဲသြားပါတယ္။

  • ေမြးရာပါေရာဂါ
  • ေမြးဖြားခ်ိန္အခက္အခဲမ်ားေၾကာင
  • ေစာေမြးျခင္း
  • ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္မိခင္မွ ေဆးလိပ္/အရက္မွီ၀ဲျခင္း
  • အၾကားအာရံုေၾကာ ထိခုိက္ေစေသာ ေဆးမ်ားေၾကာင
  • ဦးေခါင္းကိုထိခုိက္မိျခင္း
  • နားျပည္ယို ေရာဂါပိုး ၀င္ျခင္း
  • အကယ္၍ သင့္ကေလးက နားမၾကားဘူ လုိ႔ ထင္ရလွ်င္ နီးစပ္ရာ ကေလး အထူးကု ဆရာ၀န္နဲ႕ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နားစမ္းသပ္ခန္းသို႔ လာေရာက္၍ စမ္းသပ္ႏုိင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွ အေကာင္းဆံုး အထူးကုဆီသုိ႔ ျပန္လည္ညႊန္ျပေပးပါမည္။

    ကေလးမ်ား နားစမ္းသပ္ျခင္းအေၾကာင္း ပိုမုိသိရွိရန္ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈ႕ႏုိင္ပါသည္။