အၾကားအာရံုအေၾကာင္း

ကမၻာအ၀ွမ္းတြင္ အၾကားအာရံု ဆံုးရံႈးျခင္း

အသက္(၆၀)ေက်ာ္ လူ(၁၀)ေယာက္တြင္ (၃) ေယာက္မွာ အၾကားအာရံု ဆံုးရံႈးေနၾကသည္။/ စစ္ျပီးကာလ  ေမြးဖြားႏွႈန္းမ်ားခ်ိန္တြင္ ေမြးေသာ အသက္ (၄၁ႏွစ္ ႏွင္႔ ၅၉) ႏွစ္ၾကား လူ(၆) ေယာက္တြင္ (၁) ေယာက္ (သို႔) ထိုကာလတြင္ ေမြးေသာ (၁၄.၆) ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ အၾကားအာရံု  ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိသည္။/ (၁၉၇၀)ခုႏွစ္ႏွင္႔ (၁၉၈၀) ခုႏွစ္ စစ္ျပီး ကာလတြင္ ေမြးေသာ အသက္ (၂၉)ႏွစ္ႏွင္႔ (၄၀)ၾကားရွိေသာ လူ(၁၄)ေယာက္တြင္ (၁) ေယာက္ (သို႕) ထိုကာလတြင္ေမြးေသာသူ (၇.၄) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အၾကားအာရံု ဆံုးရံႈးၾကသည္။/  အသက္ (၁၈)ႏွစ္ (သို႔) အသက္ (၁၈)ေအာက္ လူငယ္ (၁.၄) သန္း တြင္ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိသည္။  ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ (၁၀၀၀) တြင္ (၃)ေယာက္မွာ ျပင္းထန္ေသာ အၾကားအာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားျဖင္႔ ေမြးဖြားလာၾကသည္။

(၂၀၁၂) တြင္ ကမၻာက်မ္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း (WHO) က အၾကားအာရံုလံုး၀ဆံုးရံႈးျခင္းပမာဏကို ခန္႕မွန္းေသာ သတင္းတစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားမွာ လူဦးေရ (၄၂)ရာခိုင္ႏႈန္းအား အေျခခံ ေလ႕လာ အေျချပဳထားသည္။ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚရွိလူဦးေရ သန္းေပါင္း (၃၆၀) (ကမၻာလူဦးေရ ၅.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း)သည္ အၾကားအာရံု လံုး၀ခ်ိဳ႕ယြင္းေနၾကသည္။ ထိုလူဦးေရအနက္မွ လူေပါင္း ၃၂၈ သန္း (၉၁) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ  အရြယ္ေရာက္ျပီး သူမ်ားျဖစ္သည္။(လူေပါင္း ၁၈၃ သန္းမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ျပီး (၁၄၅) သန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။  ကမၻာေပၚရွိလူဦးေရ အနက္မွ လူေပါင္း ၃၂ သန္း (၉)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္သည္။  ကေလးငယ္မ်ား အၾကားအာရံု ဆံုးရံုးျခင္းျဖစ္ပြားမႈမွာ အေရွ႔ေတာင္အာရွ၊ အာရွ ပစိဖိတ္ႏွင္႕ အာဖရိက ဆာဟာရန္ သဲကႏၲာရ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။  အသက္ (၆၅)ႏွစ္ေက်ာ္ လူ (၃)ေယာက္ခန္႕တြင္ (၁) ေယာက္သည္ အၾကားအာရံု လံုး၀ဆံုးရံႈးျခင္းကို ခံစားေနရသည္။  အသက္ (၆၅)ႏွစ္ေက်ာ္ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားတြင္ အၾကားအာရံု လံုး၀ဆံုးရံႈးျခင္း ျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ အေရွ႔ေတာင္အာရွ၊ အာရွ ပစိဖိတ္ႏွင္႕ အာဖရိက ဆာဟာရာသဲကႏၲာရ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

အၾကားအာရံုဆံုးရံႈးျခင္းဆိုသည္မွာ အသက္(၁၅)ႏွစ္(သို႕) အသက္(၁၅)ေက်ာ္အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ား၏ ေကာင္းမြန္စြာ ၾကားႏိုင္စြမ္းဆံုးရံႈးမႈႏႈန္း(၄၀) ထက္ပိုမ်ားေန ျခင္း၊ ေမြးကင္းစမွအသက္(၁၄)ႏွစ္ထိကေလးမ်ား တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ၾကားႏိုင္စြမ္းဆံုးရံႈးမႈႏႈန္း ၃၀ ထက္ ပိုမ်ားေနျခင္းျဖစ္သည္