နားအၾကားအာရံုအတြက

ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမ

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးေနပါတယ္။

hearLIFE hearing care center

ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္း အစိုးရေဆးရံုမ်ား ၊ ပုဂၢလိကေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး နားၾကားကိရိယာႏွင့္အတြင္းနားတုအစားထုိးကိရိယာ တပ္ဆင္မႈ႕မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့အသိအမွတ္ျပဳ စင္တာျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ့အဖြဲ႕မွာ နားအၾကားအာရံု အခက္အခဲမ်ားေျဖရွင္းေပးႏုိင္တဲ့အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။


နားအၾကားအာရံုစမ္းသပ္ျခင္း

ကမၻာ့နာမည္ႀကီးတံဆိပ္(GSI) Grason-Stadler ကုမၼဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ Audiometers,Tympanometers,optoacoustic emissions (OAE) and ABR စက္သစ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ေပးေနပါသည္။

အသံလုံခန္း

တိက်ေသခ်ာေသာ အေျဖရရွိရန္အသံလံုခန္းမ်ားတြင္သာ စမ္းသပ္ပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း

အၾကားအာရံုေစာင့္ေရွာက္မႈ႕အတြက္လုိအပ္ပါက ဆက္လက္ျပသရန္ကြ်မ္းက်င္ေသာ နား ႏွာေခါင္း လည္ေခ်ာင္းဆရာ၀န္မ်ား ၊ အသံကုထံုးအတတ္ပညာရွင္မ်ား ၊ စကားေျပာသင္တန္းမ်ား ၊ ကေလးအထူးကုဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါသည္။

နားၾကားကိရိယာ / နားၾကပ

အမ်ိဳးအစားစံုလင္ေသာ နားၾကားကိရိယာ/နားၾကပ္brand အမ်ိဳးမ်ိဳး ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

အစားထုိးခြဲစိတ္ကုသျခင္း

ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး နားအစားထုိးခြဲစိတ္ကိရိယာ Medel ကုမၼဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ကြ်မ္းက်င္ဆရာ၀န္မ်ား ၊ အသံပုိင္းဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ၍ အေကာင္းဆံုးအၾကားအာရံုရရွိရန္ကူညီေပးပါသည္။

Service ရယူႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ား

ေခတ္မွီစက္ကိရိယာ အျပည့္အစံုျဖင့္၀န္ေဆာင္မႈ႕ေပးေနေသာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုမၼဏီခြဲမ်ားရွိရာ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား ၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ၊ ကုိးရီးယား ၊ ထုိင္း ၊ ျမန္မာ ၊ ကေမၻာဒီးယား နဲ႕ မြန္ဂုိလီးယားႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း service ရယူႏုိင္ပါသည္။

ရက္ခ်ိန္းရယူရန

ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ရက္ခ်ိန္းရယူလုိက္ပါ။

အၾကားအာရံုအေၾကာင္း ေလ့လာရန္။

အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ အၾကမ္းမ်ဥ္းအားျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ၏ (၂၂) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းကို ခံစားေနရသည္။.သင္ နွင့္ သင္ခ်စ္ရသူမ်ားအတြက္ နားအၾကားအာရံုအေၾကာင္း ေလ့လာရန္ ေအာက္ပါ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ဖတ္ရႈ႕ႏုိင္ပါတယ္။

အၾကားအာရံုအေၾကာင္း

လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္ေျပာဆုိႏုိင္ရန္ လူႀကီး လူငယ္ အသက္အရြယ္မေရြး ေကာင္းမြန္ေသာ အၾကားအာရံုရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။

အေမးအေျဖမ်ား ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္။

ဘယ္လုိစၿပီး အကူအညီယူမလဲ။

မိမိကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ မိသားစု၀င္တစ္ေယာက္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း မွန္ကန္ေသာ အၾကားအာရံုကြ်မ္းက်င္သူကုိ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ စိတ္ပူပန္မႈ႔ေတြ စုိးရိမ္မႈ႔ေတြရွိေနမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

မည္သုိ့ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္။

အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲကေနေသာ ကေလးမ်ားအတြက္

ကေလးငယ္တုိ႔၏ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ႔ ၊ ဘာသာစကား ၊ စကားေျပာစြမ္းရည္ ႏွင့္ လူမႈ႔ဆက္ဆံေရးတုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ ရွင္းလင္းပီသေသာ အသံၾကားရရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ကုသႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေမးအေျဖမ်ား ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္။

TINITUS - နားထဲမွာ တခ်ိန္လံုး အသံျမည္ေနျခင္း။

TINITUS - ဆုိသည္မွာ ျပင္ပမွ အသံမ်ားမရွိပဲ မိမိတစ္ဦးတည္း ပုစဥ္းေအာ္သံကဲ့သို႔ တစ္ခ်ိန္လံုး အသံၾကားေနရျခင္းျဖစ္သည္။

TINITUS အေၾကာင္းဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္။