our local team

စီးပြားေရး ႏွင့္ စက္မႈ႔ပုိင္းဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ

Mr.တီရာဖတ္ သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ စရီနာခါရင္၀ီေရာ့ တကၠသုိလ္မွ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ကိုလည္းေကာင္း ၊ မဟီေဒါလ္ တကၠသိုလ္မွ စီမံခန္႔ခြဲမႈ႔နည္းပညာမဟာဘြဲ႔ကိုလည္းေကာင္းရရွိခဲ့ၿပီး hearLIFE အဖြဲ႔သို႔ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔မွ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။စက္ပစၥည္းပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နားအၾကားဆုိင္ရာက်န္းမာေရး အထူးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ကူညီေပးလွ်က္ရွိသည္။

Dr.ထင္လင္းေအာင္

ေဒါက္တာထင္လင္းေအာင္ သည္ ရန္ကုန္ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) မွ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့ၿပီး HearLIFE Myanmar အဖြဲ႔သို႔္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မွ စ၍ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီ မွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာတြင္ ဆည္းပူးခဲ့ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို အသံုးခ်၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အၾကားအာရံု ခ်ိဳ႔တဲ့သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ျပည္တြင္းရွိ နား၊ႏွာေခါင္း၊လည္ေခ်ာင္း အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလွ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နားအၾကားအာရံုေစာင့္ေလွ်ာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တုိးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

Dr.ဟန္မင္းထြဋ္

ေဒါက္တာဟန္မင္းထြဋ္ သည္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသုိလ္ (၁) မွ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့ၿပီး HearLIFE Myanmar အဖြဲ႔သို႔္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိင္၀မ္ႏုိင္ငံ မင္ရွန္ ေဆးရံုတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ အေထြေထြ ေရာဂါကု ဆရာ၀န္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ႔ဒီပလုိမာ ရရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းရွိ နား၊ႏွာေခါင္း၊လည္ေခ်ာင္း အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလွ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နားအၾကားအာရံုေစာင့္ေလွ်ာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တုိးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔တဲ့သူမ်ားအတြက္လည္း ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ အေတြ႔အႀကံဳပညာရပ္မ်ား အသံုးခ်ၿပီး အေကာင္းဆံုး ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ေဒၚသီသီခုိင္

ေဒၚသီသီခုိင္ သည္ အစုိးရစက္မႈ႔လက္မႈ႔သိပၸံေက်ာင္းမွ လွ်ပ္စစ္ဒီပလုိမာဘြဲ႔ရရွိခဲ့ၿပီး hearLILFE ျမန္မာအဖြဲ႔ သို႔ 2016 ခုႏွစ္ မွ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ။စာရင္းကိုင္ပညာဘြဲ႔ရရွိခဲ့ၿပီး hearLIFE ျမန္မာ ရံုးတြင္ ရံုးပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ား ႏွင့္ customer ၀န္ေဆာင္မႈ႔ မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။